Fel

Kiadványok

„NÖVEKVŐ ESÉLLYEL AZ ÉLETFELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ!”

Individuálpszichológiai módszerekkel folytatott

lelkiegészség-védelmi program tapasztalatai, hatásvizsgálata

Szerkesztette

Szélesné dr. Ferencz Edit

2011

BUGÁN ANTAL UTÓSZAVA

A könyv megrendelhető:

Szabó Margit: szabo.margit4@chello.hu

marosi Máday István: Individuálpszichológia

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület reprint kiadása,

Arató Ottó előszavával és dr. Bagdy Emőke tanulmányával.

2010

CSORBA JÁNOS LEKTORI AJÁNLÁSA

A könyv megrendelhető:

Szabó Margit: szabo.margit4@chello.hu

KENESSEYNÉ SZUHÁNYI MÁRIA

 

 „INTEGRATÍV SZÜLŐKÉPZÉS”

 

című könyve

KIADÓ: INSTITUT FÜR INTEGRATIVE PSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGIK,

Mária Kenessey, Zürich, 2005

MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA: Utassy Katalin

ISBN 978-963-08-1736-3

SZÉLESNÉ DR. FERENCZ EDIT ELŐSZAVA

 

A könyv megrendelhető:

Dezse Tibor

Tel.: 30/341-8082

e-mail: dezse.tibi@gmail.com

Major Zsolt Balázs

Mészáros Katalin – Tatárné Kapus Éva

AZ ELTÉPHETETLEN GYÖKÉR

Gyakorlati kapaszkodók elveszőfélben lévő családok segítőinek

IRTÓ Bt.

PMJVÖ Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Buda Béla ajánlása

Évtizedek óta dolgozunk segítőként és a segítők segítőjeként is. Meggyőződésünk, hogy a bajba került családok segítése az egyik legnemesebb ugyanakkor a legmegterhelőbb feladat is. Szerteágazó, nehezen „algoritmizálható”, ezért konkrét, kézzel fogható módszerek sem könnyen azonosíthatók – hiszen minden család más és más…

 

Könyvünkben mégis erre teszünk kísérletet; mégpedig a gyakorlat oldaláról közelítve meg ezt a kérdést. Számtalan a mindennapi munka „sűrűjében” dolgozó kollégával készített interjú alapján gyűjtöttünk össze valós, sikeres eset-, helyzetmegoldásokat. Ezek elemzésére alapozva (az esetekkel alátámasztva, illusztrálva) adjuk közre a lehetséges módszertani megoldások gyűjteményét a mindennapokban előforduló legkülönfélébb problémahelyzetekre vonatkozóan.

 

Szándékunk és célunk a hétköznapokban, „terepen” dolgozó kollégák, leendő (család)segítők érdemi támogatása, inspirálása az új és önálló megoldások keresésére.

 

„Olyan jó, hogy látunk konkrét eseteket mások munkájából is, mert sokszor elképzelni sem tudjuk, hogy hogyan lehetne megoldani egy-egy helyzetet; és látva, hogy másnak sikerült, az bennünket is motivál.” (egyik tréningünk résztvevője)

 

Ennek szellemében kívánjuk, hogy forgassák könyvünket valódi haszonnal saját maguk és klienseik javára.

Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin, Tatárné Kapus Éva

Részlet a könyvből

VESZÉLYEZTETÕK ÉS VESZÉLYEZTETETTEK
( fogyatékosság, kompenzáció, integráció) c. kötet

Budapesten a következő könyvesboltokban kapható:

“Osiris”  V.ker. Károlyi Mihály u. 16. ( Károlyi Palotában) Tel: 06 1 2664999
“Magister” V.ker. Városház u. 1. Tel: 06 1 3382440
“Flaccus” VIII.ker. Vas u. 15 / a Tel: 06 1 3384197

AZ INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIA ÚTJAIN

folyóirat

1. évfolyam 1. szám

1995

ISNN 1219-9842

 Tartalomjegyzék

 

Elõszó – Bugán Antal 3
Az adlerizmus nagysága, halála és újjászületése Magyarországon – Arató Ottó 5
VÁLOGATÁS –

 Az 1993-ban Budapesten megrendezett XIX. Nemzetközi Individuálpszichológiai Kongresszus elõadásaiból:

Hogyan tud segíteni az individuálpszichológia, egy posztkommunista társadalomnak a demokrácia kiépítésében? Magyarország példája – Kenessey-Szuhányi Mária 11
Az életstílus megfogalmazásának logikai szerkezete –  Prof. Kürthy Tamás 14
A kényeztetés hatása a férfi szerepre –  Kárpáti Gyöngyvér 19
Öngyilkosság-megelõzés a Családsegítõ Központban – Simony Emõke 25
Individuálpszichológiai esetelemzés a korai emlékek tükrében, avagy miért nem járt hatással az adekvát szomatikus kezelés egy galactorrhoeás betegnél? – Forgács Attila és Németh Marietta 27
EREDETI KÖZLÉS
Gyermek a játékok birodalmában – Individuálpszichológiai játékterápia – Kende B. Hanna 29
KITEKINTÉS
Belsõ és külsõ konfliktusok kezelése és kihatásai – Anne-Els Stadler 37
Ki az “én” ?  Beszámoló egy autoagresszív fiatal hosszúidejû gyógykezelésérõl – Gertrude Bogyi 43
Pedagógiai gondolatok a szülõi ház, az óvoda és az iskola elkényeztetõ nevelési stílusáról – Jürg Rüedi 55
Preventív, profilaktikus pedagógia – Bernard Paulmier 63
Toxikománia: a fikciótól a valóságig – Georges Mormin 66
HAGYOMÁNYÕRZÕ
A gyermek idegessége mint szociális betegség -.Máday István 71
Az élet mint feladat – Bíróné  Gráber Emma 73
Könyvismertetés 74
NEKROLÓG
In memoriam Kürthy Tamás – Bagdy Emõke 75
Szerzõk, Egyesületi Hírek 77
Felhívás szerzõinkhez 78

2. évfolyam 1. szám

1996

ISNN 1219-9842

 Tartalomjegyzék

 

Elõszó 3
VÁLOGATÁS
A xenofóbia jelentkezése Erdély vegyeslakta vidékein – Ambrus Zoltán 5
Fantazma: alkotás vagy menekülés – Nelly Israel 10
Kritikai aspektusok Adler “Közösségérzés” fogalmához – Werner Leixnering 14
EREDETI KÖZLÉS
A gyermeki mindenhatóság ábrázolása a görög mitológiában – Kende B. Hanna 17
 Az adleri individuálpszichológia és a kereszténység – Kárpáti Gyöngyvér  24
 Játszóház – Miklós-Dienes Lidia, Boross Zoltán, Magyar Erzsébet  27
 A család individuálpszichológiai szemlélete, vagy a családkonstelláció mint a lelki fejlõdés egyik faktora – Ferencz Edit  32
KITEKINTÉS
Az adleri individuálpszichológia analitikus gyermek- és fiatalkorú pszichoterápiája – Anne-Els Stadler, Karl Heinz Witte 36
HÍRADÁS
Az individuálpszichológia útjain az Amerikai Egyesült államokban – Sándor József 50
Egy amerikai IP kongresszusról – Szilágyi Vilmos 52
HAGYOMÁNYÕRZÕ
Utókori elõszó – Arató Ottó 55
Utószó – Bagdy Emõke 57
Szerzõk, Egyesületi Hírek 61
Felhívás szerzõinkhez 62

3. évfolyam 1. szám

2006

ISNN 1219-9842

 Tartalomjegyzék

 

Elõszó 1
Elõszó – Kárpáti Gyöngyvér 3
VÁLOGATÁS
Finalitás és prospektivítás –  Koronkai Bertalan 5
Vallási változatok napjainkban –  Süle Ferenc 9
A személyiségfejlõdés, mint értékõrzõ és értékalkotó folyamat –  Antalfai Márta 14
Az embert ért igazságtalanságtól annak kulturális kompenzációjáig – Kende B. Hanna 20
Közösség és érték – Csorba János 31
Az individuálpszichológia értékei az egészségpszichológia számára – Szélesné Ferencz Edit 35
Egyetemi kredit rendszer, mint a neurózis végállomása –  Kárpáti Gyöngyvér 40
Az elfogadás öngyógyító ereje – Benczéné Tímár Irén 45
A munkahelyi kiégés és kezelése szupervíziós csoportban pedagógusoknál – Petróczi Erzsébet 49
A „titkok kapujának keresése” IP szemléletû csoport szupervízió tanárokkal.- Nagyné Bejczy Emõke 53
EREDETI KÖZLÉS
Borchert „Az ajtón kívül” címû drámája az adleri individuálpszichológia tükrében – Kõ Regina 58
Szerzõk, Felhívás szerzõinkhez 94

4. évfolyam 1. szám

2015

ISNN 1219-9842

Tartalomjegyzék

 

KÖSZÖNTÉS
HANNA 90  –  DR. HABIL CSORBA JÁNOS PH.D 3
A JÖVŐ ELŐFUTÁRA  –  H. POZSÁR BEÁTA 5
TALÁLKOZÁSOM HANNÁVAL  – JANDA ZSUZSA 7
TITKOS KERT ÉS REPÜLŐ AUTÓ  –  DRINÓCZKY VIKTÓRIA 9
VÁLOGATÁS
GYÓGYÍTÓ KÖZÖSSÉG – FEJLŐDŐ KÖZÖSSÉGÉRZÉS  –  SZÉLESNÉ DR. FERENCZ EDIT PH.D.–ILLÉSNÉ VÖRÖS SZILVIA 17
FELÉRNI A CSÚCSRA! – EGY KISFIÚ KÜZDELME A KISEBBÉRTÉKŰSÉG-ÉRZÉSSEL  –   DR. BÓDI ILDIKÓ 29
NÉPMESE – FÓKUSZMESE – SAJÁT MESE  –  HERCZEGH TÍMEA 35
A GYÓGYÍTÁS-GYÓGYULÁS MŰVÉSZETE – HOGYAN VÁLIK A GYÓGYULÁS TANULÁSI FOLYAMATTÁ?  –  BIRIZLÓ-SZABÓ IRÉN  

43

EREDETI KÖZLÉS
SZIMBÓLUMOK ÉS METAFORÁK JELENTŐSÉGE AZ INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI GYERMEK- ÉS FELNŐTT-TERÁPIÁKBAN  –  DR. KÁRPÁTI GYÖNGYVÉR 51
A SZÓ NÉLKÜLI TARTOMÁNY – TÖRTÉNETEK EGY MUTISTA ÓVODÁSOKBÓL ÁLLÓ GYERMEKDRÁMA CSOPORTBÓL  –  BENCZÉNÉ TÍMÁR IRÉN – TÓTH PETRA 61
ELŐADÁS AZ INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIA ÉS A BÖLCSELETI EMBERTAN KAPCSOLATÁRÓL  –   DR. BÁRÁNY LÁSZLÓ 71
SZERZŐK 79

 

dvd melléklet

Kende B. Hanna: Szimbólumok és individuálpszichológiai elvek szerepe a pszichoterápiában

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

I.

1999

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

Elõszó 3
VÁLOGATÁS az 1997-98-ban elhangzott individuálpszichológiai elõadásokból
Az adleri pszichopedagógia sajátos vonásai  – Bernard Paulmier 5
Embertársunk nevelése – individuálpszichológiai gondolatok  – Jürg Rüedi 9
Néhány szempont az individuálpszichológiai pszichoterápiában  – Csorba János 15
Munkanélküliség okozta neurózis az IP szemszögébõl – Kárpáti Gyöngyvér 18
Elaludni = meghalni? – Kárpáti Gyöngyvér 22
Serdülõkori próbatétel – Szélesné Ferencz Edit 24
A jóga és az individuálpszichológia életbölcselete – Bárány László 29
Az IP használata a pásztori lelkigondozásban – Major Istvánné 35
EREDETI KÖZLÉS
Az integratív nevelés alkalmazása az iskolában – Kenesseyné Szuhányi Mária 39
HAGYOMÁNYÕRZÕ
Az individuálpszichológia útja  – Kulcsár István 45
dr. Arató Ottó búcsúztatója – Kárpáti Gyöngyvér, Sándor József 54
90 éve született Brachfeld Olivér – Csorba János 57

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

II.

2000

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

VÁLOGATÁS
A szabadság jelentése (A MIPE IV. Vándorgyûlésének megnyitóbeszéde) — Kárpáti Gyöngyvér 3
Csoportfoglalkozások idõskorúak szociális otthonában  — Bánföldi Györgyné 5
Az intézményi idõsgondozás és az adleri életfeladatok  — Szabó Margit 10
Vázlat Alfred Adler munkásságának gondolati ívérõl — Bárány László 13
Az individuálpszichológia és a pedagógia kapcsolatáról — Bárány László 18
KUTATÁS
Pedagógusok közérzete napjainkban — S. Petróczi ErzsébetFazekas  Márta—Tombácz Zsuzsanna—Zimányi Mária 23
FORDÍTÁS
Kisebbértékûség-érzések az egyénnél és a csoportban I. — Brachfeld Olivér  (Válogatta, fordította és sajtó alá rendezte dr. Csorba János). 33

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

III.

2002

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

Válogatás
MIPE VI. vándorgyűlésének bevezetője (Ózd, 2001. április 6-7.) — Kárpáti Gyöngyvér 3
Az individuálpszichológiai csoportterápia és csoportdinamika — Bugán Antal 5
Problémás gyerekek gyermekpszichodráma-terápiája  — Kende B. Hanna és a gyermekpszichodramatista csoport 12
A Down-kóros gyerek szocializációs problémái —Sandrine Coupaud, Chantal Olivér 18
Pszichoszomatikus tünet mélylélektani gyökerei — Kárpáti Gyöngyvér 22
Fordítás
Kisebbértékűség-érzések az egyénnél és a csoportban II. — Brachfeld Olivér

(Válogatta, fordította és sajtó alá rendezte dr. Csorba János)

27

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

IV.

2003

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

Válogatás
Előszó — Szélesné Ferencz Edit  3
Gyermeki szervbeszéd a szülői gyászról— Miklós-Dienes Lidia 5
Az angyalok a mennyben vannak — Benczéné Tímár Irén 8
Egy fiúról, aki fegyver volt a szülei kezében— Lukácsné Papócsy Ágnes 13
Az individuálpszichológiai szemléletű bátorító pedagógia alkalmazása 8-15 éves gyermekek önismereti csoportjában— Greguss Márta 17
Ki vagyok én? Ufó, Cigányfeleség, Mérnök-tanár? —Kárpáti Gyöngyvér 24
Az anya halála —Kárpáti Gyöngyvér 32
Világos határok, végtelen szabadság —Nagyné Kasza Ilona 35
Kutatás
Individuálpszichológiai kérdőív serdülők részére — Csorba János 38
Fordítás
Emberölés a családban — Gertrude Bogyi (Fordította: Ferencz Edit) 43
Az integráló individuálpszichológiai rövidterápia (IKT) – a jövő gyógymódja  — Szuhányi Mária (Fordította: Ferencz Edit) 49

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

V.

2006

Gyermekpszichodráma 1.

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

Kende B. Hanna – A gyermeki mindenhatóság, az öngyógyítás szerepe az individuálpszichológia gyermekterápiájában. Az „Osgyermek” és az „Isteni Kópé” 4
Dr. Kárpáti Gyöngyvér – A gyógyító és az értéket teremtő kreativitás 9
Hajdú Judit – A brutalitás. Az agresszió szerepe, megjelenési formái és kezelése a gyermekpszichodrámában 12
Janda Zsuzsa és Varga Melinda – A Gyermekpszichodráma gyógyító ereje 17
Fülöp Kata és Benczéné Timár Irén – „Általatok megszerettem önmagam” – Egy kamasz pszichodráma-csoport története 21
Szebeni Viola. -Vencel és a sárkány 27
REJTVÉNY-JÁTÉK 29

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

V.

2007

Gyermekpszichodráma 2.

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

Frenkl Sylvia – Morenoi gyermek pszichodráma Magyarországon 5
Alfons Aichinger – Pokémonok, powerrangerek, spidermanek és terminátorok a csoport-terápiában 14
Kende B. Hanna – Virtuális Világ és/vagy Varázsvilág 23

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

VI.

2009

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

TANULMÁNYOK
Gyermek a változó világban – Kende B. Hanna  5
Albert Schweitzer a közösségérzés Nobel-díjasa – dr. Kárpáti Gyöngyvér 18
SZAKDOLGOZATOK
A fogyatékosság-tudat kialakulása és megjelenése látássérültek énképében – Németh Orsolya Zsuzsa 22
Madách Imre: Az ember tragédiája szereplőinek viszonya és viselkedése az individuálpszichológia elméleteinek tükrében – Kleiber Ágnes 33
ESETTANULMÁNY
Egy serdülő individuálpszichológiai esettanulmánya – Pinterics János 44
ELŐADÁS
Terápia helyett prevenció! – dr. Kárpáti Gyöngyvér 57
FORDÍTÁSOK
Közelkép Adlerről részletek és kivonatok Phyllis Bottome Adler-életrajzából – válogatta és fordította – dr. Bárány László 61
A klasszikus adleri elmélet és gyakorlat Henry T. Stein, Ph.D. – Martha E. Edwards, Ph.D. részlet fordította – Tóth Judit 67

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

VII.

2011

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

Előadások
Szervi fogyatékosság hatékony kompenzációja az adleri neveléslélektan és bátorító pedagógia segítségével – dr. Kárpáti Gyöngyvér 5
A bátorításra alapozott gondolkodás a neveléstanokban – dr. Brezsnyánszky László 13
Életstílus-változás – teljes ember – dr. Kárpáti Gyöngyvér 17
Segítség! Felnőnek! (Szerepazonosulások változása egy felnövő gyermekcsoportban) – Horváth Andrea és Veres Júlia 21
A szülőkkel való munka próbatételei a gyermek-pszichoterápiában – Szélesné dr. Ferencz Edit 25
tanulmány
„Rám figyeljetek!” Individuálpszichológiai egyéni kamaszterápia  leválási trauma kapcsán – dr. Krasznai Judit  31
Fordítás
Individuálpszichológiai tanácsadás és pszichoterápia 12. fejezet: Csoportmunka – Fordította: Szilágyi Judit 37

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

VIII.

2014

ISSN 1586-4391

 Tartalomjegyzék

 

ESETTANULMÁNYOK
Kisebbértékűségi komplexus lányok serdülőkori válságában az apakép jelentőségével – dr. Kárpáti Gyöngyvér 5
Pár – és családterápia Alfred Adler és Virginia Satir közös tézisei alapján –  Tóth-Vajna Rita 13
TANULMÁNYOK
Az érvényesülési törekvés nagy kihívása: új élet kezdése külföldön – Menczigár Erika 17
A szívinfarktus és a stressz kapcsolata – Rafael Beatrix, Balog Piroska  ...….…………… 23
A prioritások személyiségtipológiai jelentősége – Tárnyik Olivér  …………….…………… 27
ELŐADÁSOK
Mozgásszervi betegségben szenvedő egyének rehabilitálása és keresztyén lelkigondozása – Medgyesi Anikó 31
Rendőrségi eljárás, avagy kapcsolathelyreállító eljárás? – dr. Petróczi Erzsébet Ph.D. – Bagóné Domokos Márta  

35

FORDÍTÁS
Alfred Adler: A gyermek gyöngédség iránti igénye – Szélesné dr. Ferencz Edit Ph.D. 39

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

KÜLÖNSZÁM

2000.

 Tartalomjegyzék

 

TARTALOMJEGYZÉK 1
Ajánlás — KÁRPÁTI Gyöngyvér 3
Preface — Georges MORMIN 4
A bántalmazás és a bűnözés logikája  — François COMPAN 7
Az értékfelfogás alakulása és a deviancia individuálpszichológiai megközelítésében — BUGÁN Antal 10
Hátrányos helyzetű fiatalok kisebbértékűség-érzése, agresszivitása és szociális érzéke  — Yannick LE JAN 13
IP-technikák alkalmazhatósága a szupervízióban. A szupervízió helye a gyermekvédelmi szakemberek továbbképzésében  — NAGYNÉ BEJCZY Emőke 16
A gyermekvédelmi szakemberek hivatástudatának fejlesztése individuálpszichológiai megközelítésben  — KOZMA Judit 19
Toxikománia és a határérzékelés zavarai  — Henri  GUILLET 23
A szőke cigánylány – patológia és kultúra   — BIRIZLÓ-SZABÓ Irén és BIRIZLÓ  Mihály 26
A közönyösség  mint a bántalmazás egyik formája. Megjelenése az emlékekben és az álmokban  — Denise CHAILLET 29
A közös táborozás szükségessége  — URBANICS Júlia 31
Az individuálpszichológia szerepe az iskolai kudarc megelőzésében — Bernard PAULMIER 34
A varázssál. A kudarc megelőzésének lehetőségei az alternatív iskolában  — KERÉKGYÁRTÓ Judit 37
Állami gondozott serdülők életstílusának jellegzetességei és korrekciós lehetőségei   — SZÉLESNÉ FERENCZ Edit 41
Az első pszichotikus epizódok és további alakulásuk  — Maria Cristina GALEAZZI 44
A gyermekkori veszélyeztetettség szerepe a neurózisok patogenézisében  — KÁRPÁTI Gyöngyvér 47
A toxikománia megelőzése  — Pierre ERMERY 52
IP szempontok a serdülők pszichoterápiájában  — CSORBA János 56
Az incesztus leleplezése  — Georges MORMIN 62
Csoportterápia és pszichodráma a veszélyeztetett gyerekek szocializálásában  — KENDE Hanna 66
Sikeres kompenzáció vagy deviancia  — André SCHAMELHOUT 70
Korai trauma feldolgozása rajzok, álmok és korai emlékek segítségével  — KENESSEY–SZUHÁNYI Mária 73
Szervi és pszichikai kisebbértékűség IP-kezelése. Orvos és pszichológus együttműködése  pszichoszomatikus prevencióban  — MAGYAR Erzsébet és MIKLÓS–DIENES Lídia 76
LOGIQUE DE LA MALTRAITANCE / DELINQUANCE —  François COMPAN 79
FORMATION DE LA CONCEPTION DES VALEURS ET DE DÉVIANCE DANS LA PERSPECTIVE DE LA PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE —  BUGÁN Antal 82
SENTIMENT D’INFERIORITÉ ET AGRESSIVITÉ LE SENS SOCIAL CHEZ LES JEUNES EN DIFFICULTE — Yannick LE JAN 78
APPORTS DE LA PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE EN SUPERVISION ET PLACE DE LA SUPERVISION DANS LA FORMATION DES SPÉCIALISTES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

— NAGYNÉ BEJCZY Emőke

88
APPORTS DE PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE DANS L’ÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DES SPÉCIALISTES DE L’ENFANCE — KOZMA Judit 91
TOXICOMANIE  ET  TROUBLE DES LIMITES   — Henri  GUILLET 94
LA GITANE BLONDE  Pathologie et culture  — SZABÓ Irén 97
L’INDIFFÉRENCE, UNE FORME DE MALTRAITANCE SES MANIFESTATIONS DANS LES SOUVENIRS ET DANS LES RÊVES — Denise CHAILLET 100
SOCIALISATION EN GROUPES D’ENFANTS EXCLUS, MARGINALISES, PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES PATHOLOGIQUES  — URBANICS Júlia 103
LA PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE,DANS LA PRÉVENTION DE L’ECHEC SCOLAIRE — Bernard PAULMIER 106
L’ÉCHARPE MAGIQUE. POSSIBILITÉS DE PRÉVENTION

DE L’ÉCHEC DANS UNE ÉCOLE ALTERNATIVE — KERÉKGYÁRTÓ Judit

109
CARACTERISTIQUES ET POSSIBILITÉS DE CORRECTION DU STYLE DE VIE DES ADOLESCENTS

ELÈVES EN INSTITUTIONS — SZÉLESNÉ  FERENCZ Edit

113
PREMIER EPISODE PSYCHOTIQUE ET SON DEVENIR — Maria Cristina GALEAZZI 117
RÔLE DES CARENCES INFANTILES DANS LA PATHOGÈNESE DES NEVROSES — KÁRPÁTI Gyöngyvér 120
LA PRÉVENTION EN TOXICOMANIE — Pierre ERMERY 125
MÉTHODES DE LA PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE DANS LA PSYCHOTHÉRAPIE DES ADOLESCENTS —  CSORBA János 129
DU DÉVOILEMENT DE L’ACTE INCESTUEUX  — Georges MORMIN 134
THÉRAPIE DE GROUPE ET PSYCHODRAME DANS LA RESOCIALISATION DES ENFANTS EN DANGER — KENDE Hanna 138
ENTRE COMPENSATION REUSSIE ET DEVIANCE — André SCHAMELHOUT 142
TRAITEMENT DES TRAUMATISMES INFANTILES  À L’AIDE  DE DESSINS, DE RÊVES ET DE SOUVENIRS D’ENFANCE — KENESSEY–SZUHÁNYI Mária 145
TRAITEMENT DE L’INFÉRIORITÉ DES ORGANES ET DU SENTIMENT D’INFÉRIORITÉ;

COLLABORATION MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DANS LA PRÉVENTION DES TROUBLES

PSYCHOSOMATIQUE— MAGYAR Erzsébet és MIKLÓS–DIENES Lídia

149

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

KÜLÖNSZÁM

2004 / I.

EGYÜTTMŰKÖDŐ GYERMEKEK

Kézikönyv pedagógiai vezetőknek, tanároknak, individuálpszichológiai tanácsadóknak és szülőknek.

Szerzők:      Francis X. WALTON Ph. D.

Robert L. POWERS M. A.

 Tartalomjegyzék

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 2
BEVEZETÉS 5
ÉRTENI A GYERMEKET 8
A VISELKEDÉS CÉLIRÁNYOSSÁGA 8
A NEVELETLEN, BÁTORSÁGÁT VESZTETT, BÜNTETETT GYERMEK 8
A HELYTELEN MAGATARTÁS NÉGY TÉVES CÉLJA 9
A HELYTELEN MAGATARTÁS EGYEDI CÉLJÁNAK FELISMERÉSE 9
A GYERMEK MAGATARTÁS-VÁLTOZÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE 11
A GYERMEK VÁLTOZÁSÁNAK MEGSEGÍTÉSE 14
TÉVES CÉLKITŰZÉSEK: 14
      1.  FIGYELEMFELKELTÉS 14
      2.  HATALOM 16
      3.  BOSSZÚÁLLÁS 17
      4.  REZIGNÁLTSÁG 18
AZ OSZTÁLY CSOPORT-MŰKÖDÉSE 19
AZ OSZTÁLY ÖSSZEHANGOLÁSA 19
AZ OSZTÁLY SZEREPE A TANULÓK VISELKEDÉSÉNEK FELISMERÉSÉBEN 20
A TÉVES VISELKEDÉS CÉLJAINAK MEGTÁRGYALÁSA 20
AZ OSZTÁLY-BESZÉLGETÉS JELLEGE 21
HIBÁS NEVELÉSI STÍLUSOK 22
TÚLZOTT FÉLTÉS ÉS KÉNYEZTETÉS 22
ELNYOMÓ, AUTOKRATA (ELLENTMONDÁST NEM TŰRŐ) NEVELÉSI MÓD 23
FÖLÉRENDELT – ALÁRENDELT VISZONY 23
FELELŐSSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 24
MIT TEHET A PEDAGÓGUS? 24
MIT TEHET AZ ISKOLA VEZETÉSE? 25
MIT TEHET A SZÜLŐ? 26
ÖTLET TÁR KAMASZOKHOZ 30
ÖSSZEGZÉS 33

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

KÜLÖNSZÁM

2004 / II.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SERDÜLŐKKEL

Kézikönyv pedagógiai vezetőknek, tanároknak, individuálpszichológiai tanácsadóknak és szülőknek.

Francis X. WALTON Ph. D.

 Tartalomjegyzék

 

TARTALOMJEGYZÉK 2
BEVEZETÉS 5
I. RÉSZ: ELÉRNI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST OTTHON 7
A TINÉDZSEREK MEGÉRTÉSE 7
A VALAHOVÁ TARTOZÁS KÍVÁNSÁGA 7
SZIDÁS. 7
A SZÜLŐI MAGATARTÁS HIBÁS FELFOGÁSAI 8
A DÉDELGETŐ SZÜLŐ 8
A KÉNYEZTETŐ VISZONY JELEI 10
A KÉNYSZERÍTŐ SZÜLŐ 13
A KÉNYSZERÍTŐ SZÜLŐI BÁNÁSMÓD JELEI 14
MIVEL VÁLTHATJUK FEL, ÚJÍTHATJUK MEG… 16
AZ ELKÉNYEZTETETT KAMASZ 16
AZ ELLENÁLLÓ KAMASZ 17
A hatalom: a legáltalánosabb téves cél a tinédzserek viselkedésében 18
Problémamegoldás választásos módszerrel 22
A következmények felhasználása, mint a fegyelmezés módszere 24
Logikus következmények 24
BÁTORÍTÁS, MINT IRÁNYÍTÁSI TECHNIKA 25
Speciális módszerek a tinédzserek bátorításához 25
AZ ALKOHOL ÉS MÁS DROGOK HASZNÁLATA, AZ ABÚZUS 28
A SZÜLŐK KÜLÖNLEGES LÉPÉSEI 28
A TÉVES MAGATARTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJAI 29
FIGYELEMFELKELTÉS 29
HATALOM 30
BOSSZÚÁLLÁS 30
ALKALMATLANSÁGÉRZÉS, REZIGNÁLTSÁG 31
IZGALOM 31
A TIZENNYOLC ÉVES FELNŐTT 32
OLDD MEG MAGAD A FELADATODAT 32
KÖZEL A „VÉGSŐ MEGOLDÁSHOZ” 32
II. RÉSZ: ELNYERNI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST AZ ISKOLÁBAN 34
A FELELŐSSÉG MEGOSZTÁSA 35
A TISZTELETTELJES LÉGKÖR AZ ÖSZTÖNZŐ! 36
AZ ÖSZTÖNZÉS TECHNIKÁI A KÖZÉPISKOLÁBAN 36
OSZTÁLYMEGBESZÉLÉSEK 36
TANÁRI CSOPORTMEGBESZÉLÉSEK 40
TANÁR–DIÁK CSOPORTMEGBESZÉLÉSEK 41
KÖZÖSSÉGI HELYISÉG 41
EBÉD – EGYÜTT 41
AZ EGÉSZ ISKOLÁT KÉPVISELŐ TANÁCS 42
SZÜLŐI TANULÓCSOPORTOK 42
A FEGYELMEZŐ UTASÍTÁSOK MINIMALIZÁLÁSA 42
ÚJ KORSZAK AZ ISKOLÁBAN 43
AZ ISKOLAI ÉLET SZABÁLYOZÁSA 43
A FEGYELMEZETLEN DIÁKOK MEGNYERÉSE AZ ÉLET HASZNOS OLDALÁNAK 43
A HELYTELEN MAGATARTÁS CÉLJAI AZ ISKOLÁBAN 44
TIPPEK TANÁROKNAK 48
A FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁNAK KEZELÉSE 48
A HATALOM CÉLJÁNAK KEZELÉSE 49
A BOSSZÚ CÉLJÁNAK KEZELÉSE 49
A KÍVÜLÁLLÁS CÉLJÁNAK KEZELÉSE 50
AZ ÉRDEKTELENSÉG CÉLJÁNAK KEZELÉSE 51